Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Αιτήσεις για δασκάλους και καθηγητές και θέσεις εργασίαςΣτις 27 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δασκάλους και καθηγητές προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων για τη...


φετινή σχολική χρονιά. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.6.2010.

β) Εχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο ή/και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου.

γ) Επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες

2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 

3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996).

Αιτήσεις καλούνται να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01. Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του υπουργείου με σκοπό την πληρότητα, τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης, η αίτηση (ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη καταχωρισμένο φάκελο στο σύστημα) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίοο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

ί) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

ίί) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής 

δ. Η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή η νόμιμη απαλλαγή τους απ' αυτές δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση-Δήλωση.

66 θέσεις στην Κέρκυρα

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα", ανακοίνωσε την πρόσληψη, 66 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας.Η μηνιαία αμοιβή είναι 625 ευρώ και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19,Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών εκπνέει στις 25 Ιούλιου. 

Eργασία για νέους 18-30 ετών

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Youth on the Move και Youth Opportunities, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει προπαρασκευαστική δράση με τίτλο "Your First EURES Job". Σκοπός της δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ε.Ε. Για το 2012-2013 έχει προγραμματισθεί να μετακινηθούν 5.000 νέοι με σκοπό την εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Η δράση διαχωρίζεται από τα Προγράμματα ERASMUS, LdV και ΥOUTH, διότι πρόκειται για ατομική αναζήτηση πραγματικής αμοιβόμενης εργασίας. 

Επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση είναι νέοι 18-30 ετών, πολίτες της Ε.Ε. ή νόμιμοι κάτοικοι αυτής που αναζητούν εργασία εκτός της χώρας τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για φορείς που ενδιαφέρονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ επιχειρήσεων και νέων που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιάμεσους φορείς είναι 20η Σεπτεμβρίου. 

13 προσλήψεις στα Γρεβενά

Ο Δήμος Γρεβενών, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατριών (13 ) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του . Ειδικότερα θα προσληφθούν 2 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 11 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. Οι υποψήφιοι Οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν α)δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ β),ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, ι γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, τις αιτήσεις στην διεύθυνση: Δήμος Γρεβενών Γρεβενά Τ.Κ. 51100, (τηλ. επικοινωνίας: 2462350802) έως και τις 25 Ιουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου